બેન્ક્વેટ હોલ

0

CB-1, Satyajit Roy Sarani, City Centre, City Center, Durgapur, West Bengal 713216, India, Durgapur

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

Near Junction Mall, NH-2, Banskopa, Burdwan, Durgapur, West Bengal 713212, India, Durgapur

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

Gurunath Appartment, J.P Avenue, Beside FCI State Bank, Durgapur, West Bengal 713211, India, Durgapur

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

વધુ -14 બતાવો